HLAVNÁ STRÁNKA PORADENSTVO DDS SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIE GEOLÓGIA REFERENCIE KONTAKT


Copyright © 2017 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensordds.cz  www.arctester.com


[kontrola izolacie striech a skladok][kontrola tesnosti izolacnej folie][kontroly plastovych izolacii][stare zataze][monitoring skladok][predaj vodivej geotextilie][plastova izolacia][kontrola strechy]

[Skuska tesnosti strechy folie][rovna strecha zatekanie][tesnost strechy][hydroizolacie striech][tesnosť strechy][zatekanie strechy][plochych striech][plochej strechy][tecie strecha][tečie][sanacia a rekultivacia][iskrova skuska][iskrová skúška][kontrola pomocou iskrovej skusky skúšky]


Poradenstvo


Vďaka celosvetovým skúsenostiam, ktoré sme postupne nazbierali, posudzovaním najrôznejších problémov s rôznym stupňom zavažnosti, na viac ako 950tich úspešných projektoch, sme sa rozhodli ponúknuť naše dlhodobé skúsenosti formou poradenstva a konzultácii v oblasti projektovania, skládkovania, sanácie starých záťaží a rekultivácie čítaj ďalej…

Sensor DDS


Systémy SENSOR DDS® (Damage Detection Systems) vo svete známe aj ako ELDS (Electronic Leak Detection Systems) vyvinuté našou spoločnosťou sú už viac ako 20 rokov spoľahlivo nasadzované práve tam, kde je potrebná nepriepustnosť fóliového riešenia a vizuálna kontrola je neúčinná. Tieto systémy sú uznávané na celom svete, vďaka presnosti, rýchlosti a spoľahlivosti čítaj ďalej…

Životné prostredie


Problémom znečisťovania životného prostredia a následným sanáciám, prikladá naša spoločnosť mimoriadnu pozornosť. Snažíme sa najme o to, aby sa prevencia stala dôležitejšou ako následné riešenie problémov, aby sa minimalizovalo riziko znečistenia podzemných vôd a pôd. Náprava ekologických zmien je následne niekoľkonásobne drahšia čítaj ďalej…

Geológia


Posudzovaniu ekologických záťaží, problematike podzemných vôd a geologických pomerov na kritických územiach sa venujeme už 20 rokov. Pomocou geofyzikálnych metód odhaľujeme rizikové miesta a ponúkame následné riešenia. Geologickým mapovaním a hydrogeologickým prieskumom sledujeme pohyby podzemných vôd a kontaminácie…

O nás


Naša spoločnosť založená v roku 1990 sa zaoberá kontrolou tesnosti izolačnej fólie a detekcii priesakov na skládkach a strechách budov s plastovou izoláciou (HDPE, LLDPE, PVC, FPP). Poskytuje poradenskú, konzultačnú, projektovú a inžiniersku činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, životného prostredia, geológie v stavebníctve nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách sveta.
Na riešení jednotlivých činností sa podieľa kvalifikovaný tím 18 univerzitne vzdelaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, 45 technických a administratívnych pracovníkov a 20 externých univerzitných expertov.
Spoločnosť je vlastníkom certifikátov ISO 9001:2008, Technológia SENSOR DDS® má certifikát BAM a zodpovední inžinieri sú držiteľmi certifikátu TÜV čítaj ďalej…

Naše prezentačné video pozeraj tu

Novinky


V júni 2017 sme prednášali v Helsinkách na Mines & Technology. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili


V roku 2016 sme prezentovali a prednášali vo viacerých štátoch a na viacerých významných konferenciách. Mohli ste nás vidiet napríklad v Moldavsku, zúčastnili sme sa na Mines & Technology v Londíne, taktiež v Instanbule na Mining Turkey a v neposlednom rade aj v Slovinskej Ljubljane na Eurogeo 6.


V období od 15-18 februára 2015 sme úspešne prednášali a vystavovali na výstave geosyntetík v Portlande v štáte Oregon, USA


V aktuálnom augustovom /2014 čísle magazínu FORBES sa okrem iného dočítate aj o zrode myšlienky, ktorú dobre poznáte - SENSOR DDS® a cesty, ktorou si museli dvaja zakladatelia prejsť počas 24 ročnej existencie firmy SENSOR, s.r.o.

 

10-12.04.2014

Zúčastnili sme sa na medzinárodnej výstave Mining expo v Mongolsku, kde sme boli ocenení cenou “The most Advanced Technology Award”…


17-21.06.2013

Prezentovali sme na výstave EXPONOR Exhibicion Internacional De La Industria Minera, Antofagasta, Chile


01-04.04.2013

Sme úspešne prezentovali spoločnosť a produkty na výstave Geosynthetics 2013, Long Beach, California


Právne informácie


Ochrana práv duševného vlastníctva spoločnosti SENSOR, spol. s r.o.

Spoločnosť SENSOR, spol. s r.o., Ormisova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 00 679 844, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4088/B, je majiteľom ochranných známok SENSOR® a SENSOR DDS®, ktoré sú chránené v zmysle príslušných právnych predpisov čítaj ďalej…

Politika EMS


   Systematické sledovanie aspektov životného prostredia v obchodnej a servisnej činnosti je súčasťou celkovej stratégie spoločnosti čítaj ďalej…

Politika kvality


Snahou spoločnosti SENSOR, spol. s r.o. v oblasti politiky kvality je nepretržité zlepšovanie riadenia systému manažérstva kvality a jednotlivých procesov v rámci organizácie, ktoré zvýšia efektívnosť celej spoločnosti a prinesú maximálnu spokojnosť svojim zákazníkom.

Jednou z priorít spoločnosti je trvalo skvalitňovať poskytované produkty a služby, a to na základe plnenia definovaných požiadaviek naň kladených (klientom, legislatívou, samotnou spoločnosťou SENSOR) a so zreteľou na hospodárnosť, bezpečnosť a ekologické vplyvy. Nevyhnutným aspektom pre zvyšovanie kvality je orientácia na zákazníka, na plnenie jeho požiadaviek a očakávaní v spojení so vzájomnou komunikáciou a spätnou väzbou od zákazníka. Zlepšovanie systému manažérstva kvality vychádza z poznania požiadaviek  relevantných zainteresovaných  strán a kontextu spoločnosti, ktoré môžu mať výrazné vplyvy na kvalitu vyrábaných produktov a poskytovaných služieb.

Zárukou kvalitných výstupov procesov je nasadenie kompetentného personálu na všetkých úrovniach riadenia, pričom zvyšovanie ich kvalifikácie je zabezpečené systematickým vzdelávaním, podporou ich odborných zručností a skúsenosti, informovanosťou všetkých pracovníkov o najnovších poznatkoch z oblasti kvality a systémov SENSOR DDS®, ako aj zabezpečením dostatočnej infraštruktúry potrebnej k napĺňaniu cieľov spoločnosti a zabezpečením zdravého pracovného prostredia.

Prostredníctvom efektívnych procesov, od prvého kontaktu so zákazníkom cez realizáciu

až po odovzdanie produktu klientovi, vrátane riadenia dokumentácie a záznamov, riadenia zdrojov

a realizácie produktu, merania spokojnosti zákazníka a v neposlednom rade uvedomovaním

si zodpovednosti manažmentu k systému manažérstva kvality, dokáže firma SENSOR, spol. s r.o. napĺňať svoje strategické ciele, ktoré sú zárukou stability a rozvoja. Nezanedbateľnými činnosťami

sú preventívne a nápravné opatrenia, ktoré nám vytvárajú priestor na trvalé zlepšovanie.

Vysoké nároky budeme klásť aj na svojich externých dodávateľov, ktorí v značnej miere ovplyvňujú náš finálny produkt a spokojnosť konečného zákazníka.